CUBE 30 TOUCH DIESSE

Përfaqëson instrumentin automatik për përcaktimin e sedimentit në 30 mostra njëkohësisht direkt në tubin e gjakut komplet.

Pra, nuk nevojitet një tub citrati i posacëm. Aparati ofron një sistem plotësisht të automatizuar për përcaktimin e drejtpërdrejtë të ESR në mostrat e gjakut / EDTA. Instrumenti bën një miksim automatik të mostrave, përmban lexues i brendshëm me barcode për mostrat si dhe ka një printer. Rezultati është i disponueshëm pas 20 minutash.

Nuk ka prodhim të mbetjeve dhe asnjë kosto ekstra për deponimin e tyre. Gjithashtu, procesi nuk përbën rrezik biologjik pasi ESR përcaktohet në të njëjtën tub të mbyllur të gjakut komplet dhe operatori nuk ka asnjë kontakt me gjakun.